Đối với người kinh doanh nước mía thì máy ép nước mía có vai