Đối với người kinh doanh nước mía thì máy ép nước mía có vai trò rất quan trọng...